سید محمدرضا فقیهی آفارانی

جانشین ستاد موسسه:

سید محمدرضا فقیهی آفارانی 

سوابق مشاغل اجرایی:

مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاهها

مسئول مرکز فرهنگی نهاد

مسئول جذب و گزینش مسئولان دفاتر نهاد

مدیرعامل نشر معارف

مدیر فرهیختگان دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در قم

عضو هیئت امناء دانشگاه راغب اصفهانی

رئیس هیئت امناء دانشگاه راغب اصفهانی

عضویت در شوراها:

عضو شورای معاونین موسسه

 وظایف و اختیارات:

فهرست مطالب