ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی شماره 1 – منتشر شد.

ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی شماره 1 مرداد 1399 منتشر شد.

ماهنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی شماره 1 مرداد 1399 منتشر شد.

۱۳۹۹-۰۹-۳۰