شرح مختصر سوابق تحصیلی

 

  • فوق لیسانس حقوق خصوصی
  • عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  •  خارج فقه