تقویم فرآیند پژوهشی سال تحصیلی 1400 -1399 – طلاب ورودی 98

advanced divider

بسمه تعالی

تقویم پژوهشی سال تحصیلی 1400 -1399

طلاب ورودی 98 مدرسه تمهیدی

ردیف

عنوان

تحقیق درسی اول

تحقیق درسی دوم

مقاله علمی تابستان

1

ارائه موضوع

شنبه     99/07/19

شنبه   99/10/06

یک‌شنبه

1400/01/08

2

تصویب موضوع

دوشنبه   99/07/21

3

ارائه طرح

سه شنبه  29/07/99

شنبه 99/11/11

شنبه

1400/01/21

4

تصویب طرح

پنج شنبه  99/08/15

شنبه 99/11/18

شنبه

1400/01/28

5

گزارش اول

دو شنبه  99/08/27

شنبه   99/12/02

 

6

گزارش دوم

سه شنبه  99/09/11

شنبه  99/12/16

 

7

گزارش سوم

شنبه     99/09/22

 

8

ارائه فایل نهایی

شنبه    99/10/06

شنبه 99/12/23