تقویم پژوهشی سال تحصیلی 1400 -1399 / طلاب ورودی 99 مدرسه تمهیدی

بسمه تعالی

تقویم پژوهشی سال تحصیلی 1400 -1399

طلاب ورودی 99 مدرسه تمهیدی

 

ردیف

عنوان

تحقیق درسی اول

کارگاه آموزشی

مقاله علمی تابستان

1

ارائه موضوع

شنبه        99/08/03

کارگاه درست و زیبانویسی استاد فصاحت

6 جلسه

11/02- 12/14

99/12/02

2

 شروع دوره پرونده علمی

چهار شنبه  99/08/08

3

ارائه طرح تحقیق

شنبه         99/08/24

99/12/16

4

تصویب طرح

شنبه          99/09/01

99/12/23

5

 گزارش اول سیر پیشرفت 

شنبه          99/09/22

 

6

گزارش دوم سیر پیشرفت

شنبه           99/10/01

 

7

 ارائه فایل نهایی

پنج شنبه      99/10/11