پرویز صفرزاده

چکیده

حجیت خبر واحد از اساسی ترین بحث های دانش اصول است که عمده گزاره های فقهی چه در فقه شیعه و چه در فقه عامّه بر آن تکیه دارد و از این رو از دیرباز مورد توجّه علمای دین قرار گرفته است. از میان ادله متعددی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده است، آیات قرآن و از میان آیات کریمه، مهم ترین آیه، آیه ششم سوره حجرات، که به آیه «نبأ» شهرت دارد، می باشد. و خود این آیه کریمه از سه طریق مورد استناد قرار گرفته که مهم ترین آنها، استدلال به مفهوم شرط آیه می باشد. مفهوم شرط آیه نبا، با دو چالش اساسی مواجه است که یکی داخلی و از ناحیه تعیین موضوع شرط و دیگری خارجی و از ناحیه وجود تعلیل در ذیل آیه است که دلالت آیه کریمه منوط به حلّ این دو چالش است که اصولیّین در رابطه با آن اختلاف نظر دارند و بر اساس تحقیق این نوشتار، چالش های مذکور، مانع از دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد، به واسطه مفهوم شرط شده و اثبات حجیت خبر واحد را بر عهده ی دیگر ادلّه می گذارد.

کلید واژه

مفهوم شرط، خبر واحد ، آیه نبأ، حجیت