یزدان طاهرآبادی

چکیده

 از مسائل مهمی که در بحث خلل نماز مورد توجه واقع شده، این است که آیا اکوان متخلله جزء نماز هستند یا نه؟ در مجموع 4 احتمال طرح شد، که از این بین، 3 احتمال توسط فقهاء داده شده بود و یک احتمال دیگر قابل طرح بود گرچه از بین فقهاء کسی به آن ملتزم نشده است. این احتمالات عبارت بودند از: اکوان متخلله جزء نماز هستند؛ یعنی در ماهیت نماز داخل هستند، اکوان متخلله جزء هستند؛ یعنی شرائط معتبر در سائر اجزاء، در اکوان متخلله هم باید رعایت شوند، اکوان متخلله جزء نیستند، نماز یک ماهیت اعتباری است که اکوان متخلله در این ماهیت اعتباری داخل هستند و به معنای جزء و عدم جزء گفته شده نمی­باشند. در این نوشته ابتدا آراء فقهاء با ادله آنها ملاحظه شد و در ضمن آن با بررسی نظریات آنها، نظریه جزئیت اکوان متخلله به معنای اول، برگزیده شد.

کلید واژه

جزئیت و عدم جزئیت، اکوان متخلله، اعتباری بودن نماز