ابوذر تهوری

چکیده

مشهور رجالیون احمد بن عیسی را توثیق نموده‌اند و او را به عنوان وجه و چهره‌ی شاخص قم و شیخ و فقیه بدون منازع و بی‌رغیب قم دانسته اند. با این وجود شبهاتی نسبت به وثاقت او مطرح است که باعث شده است بعضی وثاقت او را نپذیرند. دلالت روایتی در کافی شریف بر بی‌اعتماد بودن او، اتهام جعل حدیث یا نقل حدیث جعلی، تعامل نادرست او با یونس بن عبد الرحمان و اخراج راویانی مانند احمد بن محمد بن خالد برقی از قم، عمده اشکالاتی است که به وثاقت او وارد شده. اهمیت بررسی این مساله به این جهت است که او واسطه‌ی روایات زیادی است که یک نمونه‌ی آن چندین هزار روایت کافی است که توسط او نقل شده. با بررسی سند و دلالت روایت کافی و ارزیابی عملکرد او در مواضع مورد اتهام، مشخص شد که پاسخ مناسب برای دفع شبهات و اثبات وثاقت او و صحت نظر مشهور وجود دارد.

 

کلید واژه

 احمد بن محمد بن عیسی- کتمان شهادت- جعل حدیث- تخریب یونس بن عبد الرحمن- اخراج احمد بن محمد بن خالد برقی