بررسی نظر شیخ انصاری در دلالت ادله ی خاص بر صحت بیع فضولی

1398-1399

مدرسه سطح عالی
مسائل کتاب مسائل

چکیده

یکی از اقسام بیع که غالب فقها درمورد آن بحث کرده اند، بیع فضولی است. اکثر فقها قائل به صحت این قسم از بیع شده اند و برای صحت آن، دو دسته دلیل ارائه کرده اند: ادله ی عام و ادله ی خاص. البته این صحت، فقط یک صحت تاهلیه است و نیاز به اجازه ی مالک دارد تا صحت آن قطعی شود. فقهایی هم بوده اند که فتوا به بطلان آن داده باشند؛ اما آن چه اکثر فقها به آن نظر داده اند، صحت است.

آن چه در این تحقیق بررسی شد، نظر شیخ انصاری در مورد دلالت ادله ی خاص بر صحت بیع فضولی بود که مجموع آن ها در چهار بخش تقسیم بندی شدند. از مجموع این روایات، فقط روایات بخش دوم و سوم هستند که دلالت بر صحت دارند و مابقی ادله، صرفا می توانند موید باشند.

با توجه به برخورد داشتن روزمره ی مردم با بیع که گاهی هم ممکن است بیع فضولی انجام شود و با توجه به این که اهمیت این مسئله به گونه ای که بخش مجزایی از قانون مدنی به آن تعلق گرفته است، صحت یا عدم صحت این نوع از بیع، ثمره ی مهمی می تواند داشته باشد.

کلید واژگان :

ابن قیس, ادله خاص, بیع فضولی, شیخ انصاری, صحت تاهلیه, عروه

دانش پژوه
دانش پژوه

سجاد امیری

پیمایش به بالا