برنامه‌ پژوهشی طلّاب دوره‌ی سطح عالی برگزار شد

برنامه‌ پژوهشی طلّاب دوره‌ی سطح عالی

گام سوم در اختصاص یک روز از هر ماه به فعالیّت های پژوهشی، روز ۸ دی ماه به برنامه‌ پژوهشی طلّاب دوره‌ی سطح عالی اختصاص داده شد.

در این روز قرار شد طلّاب با بهره مندی از اساتید مشاور به تنظیم متن نهایی تحقیق درسی خود بپردازند و با بهره مندی از اساتید مشاور٬ اشتباهات و نواقص متن نهایی را برطرف کنند.

و در پایان روز گزارش ۸ ساعت فعالیّت علمی-پژوهشی خود را به واحد پژوهش تحویل دهند.

از این رو برای فراغت داشتن طلاب در تنظیم متن نهایی تحقیق٬ کلاس های فقه و اصول آن روز از ساعت ۸ به بعد تعطیل بود.

طلّاب با احتساب ۲ ساعت فعّالیّت پژوهشی در شب گذشته و حضور شش ساعته در نمازخانه موسسه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر٬ حدود ۸ ساعت زمان مختصّ به کار علمی خود را به کارهای پژوهشی اختصاص دادند.

 

 

پیمایش به بالا