حمیدرضا جعفری

جانشین مدرسه تمهیدی:

حمیدرضا جعفری

سوابق مشاغل اجرایی:

 

عضویت در شوراها:

عضو شورای معاونین موسسه

 وظایف و اختیارات:

فهرست مطالب