حمید رضائی

سمت

مدیر امور مالی و بودجه :
حمید رضائی

مقام مافوق:

جانشین ستاد موسسه

وظایف و اختیارات :

امور مالی

 1. نظارت بر مصرف اعتبارات بودجه جاری و اختصاصی مطابق بودجه های مصوب و قوانین و مقررات مربوط دفتر مقام معظم رهبری
 2. نگهداری و نظارت بر کلیه حساب های بودجه عمومی و درآمدهای موسسه
 3. وصول درآمدها و مطالبات و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های مستمر و غیر مستمر و دیون و سایر تعهدات مؤسسه
 4. کنترل موجودی حسابها ، رسیدگی ، تطبیق و تایید و ثبت اسناد هزینه بر اساس مصوبات مربوط
 5. تنظیم محاسبات کل و گزارشات عملیات ها و ارسال به مراکز ذیربط
 6. نظارت بر حفظ ونگهداری اموال منقول وغیر منقول مؤسسه وثبت کامل مشخصات اموال دردفاتروتهیه آمارهای لازم طبق مقررات مربوط
 7. اعمال مدیریت به کلیه امور مالی و رسیدگی به پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط و …
 8. کنترل کلیه اسناد و صورت حساب های مالی و حسابداری مربوط به حقوق و مزایا و کارپردازی و موارد مشابه
 9. نظارت بر کار دفترهای حساب و سر جمع داری اموال مؤسسه
 10. ثبت ، طبقه بندی و تلخیص حساب های مالی مؤسسه
 11. تهیه و تنظیم فهرست شهریه دانش پژوهان جهت پرداخت شهریه
 12. همکاری با هیأت حسابرسی در صورت لزوم
 13. نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه جاری و اختصاصی مطابق بودجه های مصوب و قوانین و مقررات مربوط
 14. نگهداری و نظارت بر کلیه حسابهای بودجه عمومی و درآمدها
 15. تنظیم محاسبات کل و گزارشات عملیات ها و ارسال به مراکز ذیربط
 16. ممیزی کلیه اسناد و فاکتور های ارسالی به امور مالی و رفع مغایرتهای احتمالی
 17. بررسی و کنترل حسابهای موسسه در بانکها و دریافت صورتحسابها و رفع مغایرتهای احتمالی
 18. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

بودجه

 1. طراحی و تبیین مدل‌ها، روش‌ها و قالب‌های برنامه های عملیاتی بودجه موسسه؛
 2. هماهنگ سازی راهبردها، سیاست ها و برنامه‌های بخشی (مدیریتهای موسسه) در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف راهبردی
 3. تدوین بودجه سالانه و نظارت بر نحوه تخصیص و ثبت و هزینه کرد آن.
 4. تهیه گزارش منابع و مصارف موسسه در مقاطع سه ، شش ، نه و دوازده ماهه و ارسال به دفتر مقام معظم رهبری
 5. ثبت و نگهداری و تنظیم سرفصلهای اعتبارات بر اساس درآمد و هزینه

منابع انسانی

 • نظارت بر اجرای امور استخدامی کارکنان موسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و صدور احکام از قبیل ( استخدام ،‌ ارتقای رتبه ، سنوات خدمتی ، مأموریت ،‌ مرخصی ها و غیره )
 • نگهداری پرونده های استخدامی جاری و راکد و تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز مؤسسه
 • عقد قرارداد خرید خدمت از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مراقبت در امر حضور و غیاب کارکنان و تهیه گزارشات مربوط به واحدهای تحت پوشش
 • تنظیم برنامه تشکیل کمیته اجرای طبقه بندی مشاغل و ارائه پیشنهاد ها با مدارک و قوانین مربوط
 • اجرای مصوبات هیأت رئیسه در خصوص کارکنان مؤسسه عالی فقه
 • انجام امور اداری فعالیتهای غیر مستمر در قالب استفاده از کارکنان ساعتی ، پروژه ای و موارد مشابه
 • تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقام مافوق
 • تهیه گزارشات ماهانه مربوط به ساعت کار ( کارکرد ) نیروهای مؤسسه
 • انجام امور مربوط به بیمه کارکنان
 • جمع آوری و نگهداری و به روز نگهداشتن اطلاعات و آمار کلیه کارکنان و مؤسسه
 • اقدام لازم برای صدور به موقع احکام پرسنلی (کارکنان ، مدیران مؤسسه)

فهرست مطالب