درس خارج اصول – استاد باقری شاهرودی – جلسه سوم

درس: خارج اصول

جلسه: 3

موضوع:

تاریخ: 1400/06/17
استاد: باقری شاهرودی حفظه الله