درس خارج اصول – استاد باقری شاهرودی – جلسه چهارم

درس: خارج اصول

جلسه: 4

موضوع:

تاریخ: 1400/06/20
استاد: باقری شاهرودی حفظه الله