درس خارج اصول – استاد باقری شاهرودی – جلسه پنجم

درس: خارج اصول

جلسه: 5

موضوع:

تاریخ: 1400/06/21
استاد: باقری شاهرودی حفظه الله