درس خارج اصول – استاد باقری شاهرودی – جلسه دوم

درس: خارج اصول

جلسه: 2

موضوع:

تاریخ: 1400/06/16
استاد: باقری شاهرودی حفظه الله