درس خارج اصول – استاد باقری شاهرودی – جلسه اول

درس: خارج اصول

جلسه: 1

موضوع:

تاریخ: 1400/06/15
استاد: باقری شاهرودی حفظه الله