درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه دهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 10

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/29
استاد: نجفی بستان حفظه الله