درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه یازدهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 11

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/30
استاد: نجفی بستان حفظه الله