درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه یازدهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۱۱

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا