درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه پنجم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۵

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا