درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه پنجم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 5

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/22
استاد: نجفی بستان حفظه الله