درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۶

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا