درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه ششم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 6

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/23
استاد: نجفی بستان حفظه الله