درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه هفتم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۷

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا