درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه هفتم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 7

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/24
استاد: نجفی بستان حفظه الله