درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه هشتم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 8

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/25
استاد: نجفی بستان حفظه الله