درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه نهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 9

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/26
استاد: نجفی بستان حفظه الله