درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه نهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۹

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا