درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۱۲

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استاد: نجفی بستان حفظه الله

پیمایش به بالا