درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 12

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/31
استاد: نجفی بستان حفظه الله