درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه اول

درس: خارج فقه اصول

جلسه: ۱

موضوع: استصحاب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا