درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه اول

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 1

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/16
استاد: نجفی بستان  حفظه الله