درس خارج اصول – استاد نجفی بستان – جلسه دوم

درس: خارج فقه اصول

جلسه: 2

موضوع: استصحاب

تاریخ: 1399/06/17
استاد: نجفی بستان  حفظه الله