درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه اول

درس: خارج اصول

جلسه: 1

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/06/31
استاد: سعید واعظی حفظه الله