درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه یازدهم

درس: خارج اصول

جلسه: 11

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/15
استاد: سعید واعظی حفظه الله