درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه چهارم

درس: خارج اصول

جلسه: 4

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/06
استاد: سعید واعظی حفظه الله