درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه چهارم

درس: خارج اصول

جلسه: ۴

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا