درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه پنجم

درس: خارج اصول

جلسه: 5

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/07
استاد: سعید واعظی حفظه الله