درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه ششم

درس: خارج اصول

جلسه: 6

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/08
استاد: سعید واعظی حفظه الله