درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه هفتم

درس: خارج اصول

جلسه: 7

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/09
استاد: سعید واعظی حفظه الله