درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه هشتم

درس: خارج اصول

جلسه: 8

موضوع: برائت

تاریخ: 1399/07/12
استاد: سعید واعظی حفظه الله