درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه دهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 10
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/31
استاد: نجفی بستان  حفظه الله