درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه دهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۰
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا