درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه یازدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 11
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/01
استاد: نجفی بستان  حفظه الله