درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه یازدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۱
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا