درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه دوازدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۲
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا