درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سیزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 13
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/06
استاد: نجفی بستان  حفظه الله