درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سیزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۳
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا