درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهاردهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۴
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا