درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهاردهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 14
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/07
استاد: نجفی بستان  حفظه الله