درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پانزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 15
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/08
استاد: نجفی بستان  حفظه الله