درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه پانزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۵
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا