درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه هجدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۸
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا