درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه هجدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 18
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/13
استاد: نجفی بستان  حفظه الله