درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه نوزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 19
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/14
استاد: نجفی بستان  حفظه الله