درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه نوزدهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۱۹
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا