درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 2
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/06/18
استاد: نجفی بستان  حفظه الله