درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا