درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیستم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 20
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/15
استاد: نجفی بستان  حفظه الله