درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیستم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۰
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا