درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیستم و دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 22
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/19
استاد: نجفی بستان  حفظه الله