درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیستم و دوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۲
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا