درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیستم و سوم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۳
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا