درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۴
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا