درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و چهارم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 24
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/28
استاد: نجفی بستان  حفظه الله