درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۵
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا