درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و پنجم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 25
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/07/29
استاد: نجفی بستان  حفظه الله