درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و هفتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: ۲۷
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا