درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه بیست و هفتم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه: 27
موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: 1399/08/03
استاد: نجفی بستان  حفظه الله